, Edgar Zeidler

Souveränität

Der aktuelle Text von Edgar Zeidler spricht die Energiekrise an, zwar mit dem Fokus auf Frankreich, doch abhängig sind auch wir in der Schweiz oder in Deutschland:

 Àtomenergi ohne And, àwer mìt’me Schuldebarg, wo ìn der Hìmmel wàchst. Hàndelt so e „souverän“ Lànd?

Nicky

 • Dü, Eddy, fìndsch nìt komisch, àss jetz wo’s heist, mìr mien uf àlli Energi, wo mìt Kohlestoff hargstellt wurd, verzìchte, un uf Elektri setze, üsgrachent Total Profit màcht wie noch nie, un EDF Schulde het wie noch nie?

Eddy

 • Ja, Nicky, wìdder sone Paradox. Ich kännt mi kàpütt làche, wenn’s nìt so tràgisch war.
 • Frànkrich wìll doch dànk em Àtomstrom e souverän Lànd ware, wo nìmm vom Import vo Gàs odder Petroll abhankt.

 • Àlles laars Gebàppels*!
 • Wie meinsch dü dàs?
 • EDF ìsch pràktisch ruiniert, hauiptsachlig wil sìe sich totàl… (làcht, wajjenem Wortspìel mìt Total) verschätzt han, bsonderscht mìt em süper tiire EPR vo Flamanville, wo nooch ìwer 10 Johr Verspeetung un Steerunge, ìmmer noch nìt àm Netz ìsch.
 • Nàtionàlisiert jetz wajjedam der Stààt EDF?

 • Ja, ar het kè àndri Wàhl. Allein scho fìr d 16% Àktie, won er ufkauife mües, mües er 9,7 Milliarde ànneblättere, un nàtirlig nèji Schulde màche. 
 • Dàs sìn schins 12€ pro Àktie.

 • Ja, un bim Àkauif ànne 2005 han sa 32€ koschte. E „wunderbàr“ Gschaft fìr d‘ 100.000 actionnaires…
 • Wenn d’actionnaires klàge un der Prozass gwìnne un ìhre Isàtz zruckbekomme, koscht’s ìm Stààt…

 • Meh àss es Doppelte: 25 Milliarde!
 • Dü, mìr wurd’s làngsàm schwìndlig* bi dane Summe.

 • Noch vor kurzem het unser hochverschulde Stààt bìllig känne Gald lehne. Jetz àwer stige di Zìnse.
 • Un wàs ìsch mìt de àlte Kràftwark?

 • 30 vo 56 sìn àm 3.8.22 àbgschàlte, 12 dervo wajje Roschtproblemer! Frànkrich mües momentàn 20 % vom Strom importiere. Wie dü weisch, brüche d AKW àlli Wàsser fìr d Reàktore àbzekiele. Vieri han e dérogation bekomme, fìr meh wàrm Wàsser àss erlauibt wìdder ìn der Fluss zruckzewarfe.1 Nìt emol sìcher, àss da Wìnter wìdder àlli àm Netz sìn.
 • Un d Ìnstàndsetzung un Verlängerung um 10 Johr uf 50 Johr wurd aui nìt gràd bìllig sì.

 • Grob gschätzt, 50 Milliarde!
 • Un wie viel koschte d sechs EPR, wo der Macron lànziere wìll?

 • Grob gschätzt 55 Milliarde, mìndeschtens!
 • Ich hà ìm Canard enchaîné 2 glase, àss d CGT schätzt, àss EDF jedes Johr 17 Milliarde inveschtiere sott.

 • Ohne z vergasse, àss d Entscheidunge vom Stààt un àlli Steerunge an verschìdene Reàktore fìr d EDF 24 Milliarde Verluscht beditte.
 • D Àtomenergi ìsch doch unseri einzigscht Trumpfkàrt gejjenìwer Gàs un Petroll?!

 • E Trumpfkàrt, wo ìwwer 150 Milliarde € koscht? Un dàs mìt EPR, wo ìn Finnlànd (Olkiluoto) un Chinà (Taishan) d versprocheni 1650 Megawatt nìt üshàlte un uf wenniger àss 1400 redüziert mien ware, küm meh àss d àlti, wo 1300 Megawatt leischte.
 • Sìn àlso EPR e Fahlplànung?

 • Wie’s üsseht, ja! Wie so oft, wenn der Greesewàhn* wàltet! Typisch wìdder sone „Grande Nation“ Wàhn, dank numme àn der Concorde odder àn der Super-Phenix !
 • Mìr wann doch àlli souverän sì, odder?

 • Wie kàt e Lànd souvenän sì, wenn sinner Schuldebarg ìn der Hìmmel wàchst un totàl (làcht wìdder) ìn der Hànd vo grose Galdlehner* ìsch?
 • Do trìffsch wìdder emol der Nàgel uf der Kopf, Eddy! Un wie!

 • Aïe!

 

1 Blayais, Golfech, Saint-Alban, Bugey (L’Alsace, 3.8.22)

2 Le Canard enchaîné, 20 juillet 2022 : EDF, Les super-réacteurs entraînent des pépins en cascade

 

Wortschàtz

laars Gebàppels, discours creux, leeres Geschwätz

mìr wurd’s làngsàm schwìndlig, je commence à avoir le vertige, mir wird langsam schwindlig

Greesewàhn, folie des grandeurs, Größenwahn

Galdlehner, créanciers, Gläubiger

 

Edgar Zeidler, 7/8/22