, Edgar Zeidler

Schànd

Wenn zwei Präsidentschaftskandidaten die Bedeutung des Wortes „Debatte“ nicht mehr kennen, dann gehen in einer Demokratie, langsam, aber sicher, die Lichter aus.

D erscht Télé-Debàtte zwìsche de zwei US-Presidantschàftskàndidàte ìsch kenni gsì. S Télé-Düell vom 29. Septamber 2020 geht ìn d Gschìchtsbiecher i, àss es lüsigschte vo àlle, wo‘s sitter ànne 1960 ga hät. Der Donald T. und der Joe B. han ìnànder der gànz Owe Schànd gsajt un dia gànz Verànstàltung ìsch fer Àmerikà un d frèi Walt e einzigi Blamage gsì.

Mer hät der Idruck, àss dia ehmolig Muschter-Demokràtie nur noch e Schatte vo sich salbscht ìsch. S Lànd schint ìn zwei tiefi Làger gspàlte ze sì, wo sich totàl üsenànder glabt han, ähnlig wie n e Paarle kurz vor der Scheidung.

Sìn dia zwei Kàmpfgüller d Spìtz vom àmerikànische Issbarg un d Symptome vome schwarkrànke Lànd? E Lànd, wo àm Ràssismus, àn soziàle Ungrachtigkeite, àn der Sucht noh schnallem Profit àm Rànd vom Bìrgerkrieg steht? 

Wàs ìsch dàs fer e Presidant, wo àm Zischtig z’Owe àn e Gruppe hìrnlosi gwàltätigi un schwarbewàffneti Rachtsextremìschte, d sognànnti „Proud Boys“, appelliert, sie solle sich bereit hàlte, fer der Dàj druf ze behauipte, àss ar nìt wìsstigt, wer dia „stolze Büewe“ säige? Erìnnert dia Militz nieme àn d Stoßtruppe vo der NSDAP, d brününiformierti SA, wo der Hitler speeter dur d schwàrzüniformierti SS ersetzt hät?

Ìn der Zwìschezitt hät s 74 Johr àlte Großmül Bsüech vom Mister Covid Ninzeh bekomme un ìsch ìme Militätspitàl mìt àlle Mìttel schinbàr wìdder uf Vordermànn gebrocht worre. Fer wie làng? Ìwrigens hät siner 77 Johr àlter Gejner scho zwei Hìrnschlägle ìwerlabt. 

Ich hà s Gfühl, àss es Büech Ces malades qui nous gouvernent vom Pierre Accoce un vom Dr. Rentchnick, 1997 bi Payot erschìne, wìdder àktüell wurd.

Fer schwarkrànki Presidante oder Minischter gìtt’s Dokter un àllerlei Medizin. Doch wàs gìtt’s fer schwarkrànki Repüblike?

EZ

5/10/2020

 

Glossar
s lüsigschte, das schlimmste (Duell)
sich ìnànder Schànd sàje, sich gegenseitig beschimpfen
Kàmpfgüller, Kampfhähne